Ring för bokning: 033-289300
Byte av vindruta, bilglas

Byt eller laga din vindruta hos Auktoriserat Bilglasmästeri

Välkommen till ett auktoriserat bilglasmästeri med din spruckna eller skadade vindruta. Om skadan inte är för omfattande kan den repareras, annars måste den bytas. Stenskott går många gånger att laga.

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas och har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi garanterar alltid ett fackmannamässigt montage av vindrutan.

Även en sliten vindruta måste bytas!

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara.

I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålar eller ljus från mötande trafik träffar sprickor i glaset. Detta trots att sprickorna ofta är osynliga för ögat. Siktsträckan minskar med upp till 65 procent om man kör i bländande ljus med en vindruta som gått 15 000 mil jämfört med en ny ruta. Försämrad sikt innebär förlängd reaktionssträcka. Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten och det innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn.

Utsätt inte dig själv eller andra för livsfara – kör inte med sliten vindruta.

Lastbilar och husbilar

Byte av vindrutor till lastbilar gör vi också. Vi gör detta i vår verkstad, i Forssa. Där har du möjlighet att köra in bilen inomhus,  smidigt vid dåligt & eller kallt väder som kan göra det krångligt med lim och annat som skall härda till.

Lånebil vid vindrutebyte

Boka lånebil!

Vid bokning av byte av vindruta så bokar du vår lånebil om du behöver.

Kostnad för lånebil.

200 Kr i expedtionsavgift + Bensinen som förbrukas.

Sliten vindruta trafikfara!​

Bländningsrisk slitet bilglas

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultatet visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken.

Större bländningsrisk under vår och höst

Under våren och hösten ökar olycksrisken ännu mer eftersom den då ofta lågt stående solen bländar föraren. I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålarna träffar sprickor i glaset, trots att dessa ofta är osynliga för ögat. Siktsträckan minskar med upp till 65 procent om man kör i bländande ljus med en vindruta som gått 15 000 mil jämfört med en ny ruta.

VTI-studie gav tydligt resultat

I en simulatorstudie lät Statens Väg- och trafikforskningsinstitut 24 försökspersoner i åldrarna 23 till 64 år köra med tre vindrutor med olika förslitningsgrad. Det som studerades var förarnas reaktionssträckor när de körde i bländande solsken. En ruta var ny, en hade suttit på en bil i 15 000 mil och en i 35 000 mil. Bilen kördes i 40 km/timme.

Resultatet var entydigt: Vindrutans förslitningsgrad påverkade körningen. Förarna upptäckte hindren senare, bromsade hårdare och gjorde häftigare undanmanöver ju sämre vindrutan var. Detta skedde trots att de i snitt hade sänkt sin hastighet med till 15 km/timme när de körde med de slitna rutorna.

Undersökningen initierades av Glasbranschföreningen och NTF(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Bägge parter menar att det är viktigt att uppmärksamma problemet.

Entreprenadmaskiner

Specialister på bilglas​

Sätter säkerheten först

bandvagn
Byte av vindruta på buss
Anpassar lamellglas

I de flesta fall får man åka till maskinen eftersom det kan vara krångligt att få köra den till forssa där vi har vårat Glasmästeri. Byte av rutorna görs på plats för att spara tid både för er och oss.

Auktoriserade bilglasmästerier är specialister på bilglas. Det betyder att vi har den främsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi byter din trasiga vindruta eller lagar stenskottet.

Ett auktoriserat bilglasmästeri garanterar alltid ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för att det är rätt material och härdningstid. Alla auktoriserade bilglasmästerier förnyar sin auktorisation varje år, vilket innebär att vi årligen visar att vi lever upp till auktorisationens regler och krav.

10 goda skäl att välja ett Auktoriserat Bilglasmästeri!

Auktoriserat bilglasmästeri

Vi är:

• är specialister på bilglas

 • har högklassig och snabb service

• sätter säkerheten först

• har utbildad personal

• kontrolleras av oberoende besiktningsorgan

• lämnar garanti på utfört arbete

• samverkar med försäkringsbolag

• följer kollektivavtal

• arbetar för högre trafiksäkerhet

• tar miljöansvar

Högklassig och snabb service

Det finns inga andra verkstäder som kan mäta sig med oss när det handlar om att få arbetet gjort så snart behovet uppstår. Detta tack vare att vi är specialiserade på bilglasarbeten med snabba distributionskedjor. Ofta kan du få din bil redan samma dag.

Utbildad personal

För att vara ett auktoriserat bilglasmästeri ställs höga krav på utbildning. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade på den senaste utvecklingen gällande material, montage och säkerhet.

Kontrolleras av Dekra

Sedan flera år genomför kontrollorganet Dekra oberoende och objektiva granskningar av samtliga enheter för att säkerställa att de till hundra procent uppfyller alla krav i den omfattande besiktningsmanualen. Det finns också en auktorisationsnämnd som genom besiktningar, stickprovskontroller och utbildningar ansvarar för att regelverket efterföljs.

Garanti på utfört arbete

Vi garanterar alltid att det arbete som vi utför återställer bilen, både säkerhetsmässigt och utseendemässigt, till det ursprungliga. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.

Samverkar med försäkringsbolag

Auktoriserat Bilglasmästeri har ett nära samarbete med försäkringsbolagen och garanterar effektiv och korrekt hantering av försäkringsärenden. Vi samarbetar också med Trafikverket och Transportstyrelsen i olika projekt.

Följer kollektivavtal

Alla auktoriserade bilglasmästerier följer kollektivavtal. Det innebär bland annat att vi har bra villkor för alla medarbetare och att vi verkar för en sund konkurrens på marknaden.

Arbetar för högre trafiksäkerhet

Slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. Studier visar att vid svåra siktförhållanden, som vid bländning, medför en sliten vindruta att förarens sikt försämras avsevärt vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Auktoriserade bilglasmästerier verkar för att regeringen ska ta sitt ansvar och ställa krav på att effektiv mätutrustning av vindrutans slitage ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar samt att Transportstyrelsen och Trafikverket ska få i uppdrag att följa upp hur många trafikolyckor som orsakas varje år till följd av bristfälliga siktförhållanden.

Allt glas återvinns

Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet. Vänder du dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara helt säker på att vi återvinner bilglaset och att vi följer myndigheternas krav gällande deponering av miljöfarligt avfall. Det är Glasbranschföreningen, tillsammans med glasåtervinningsföretaget Scandinavian Glass Recycling, SGR, som hanterar glasåtervinningen.